Compartimentul formare profesionala, promovare si elaborare proiecte.##

Compartimentul formare profesionala, promovare si elaborare proiecte##


– – Ghica Elena

– ing. Iorga Adrian
– ec. Chiorpec Tiberiu
– ing. Tureac Ion

Atribuţii:

 • elaborează programul anual de măsuri privind activităţile de instruire, iniţiere si formare profesională continuă în funcţie de nevoile identificate în teritoriu, inclusiv pentru zona montană, de obiectivele şi tematicile prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru cursurile de iniţiere şi formare profesională continuă;
 • răspunde de transmiterea documentelor la Comisia Județeană de Autorizare, în termenul impus de actele normative în vigoare;
 • colaborează cu instituţiile specializate din învăţământ şi cercetare de la nivel județean, precum și cu Agenția Zonei Montane, pentru elaborarea programelor de pregătire şi a suporturilor de curs necesare transmiterii cunoştinţelor de bază, conform tematicilor de pregătire;
 • organizează cursuri de instruire, iniţiere şi formare profesională continuă în colaborare cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cercetare agricolă, agenţii economici din agricultură sau alte domenii, după caz;
 • participă la instituirea sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării produselor și echipamentelor de protecție a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;
 • realizează activități de informare și instruire a beneficiarilor Măsurilor PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică în cadrul M.10, M.11, M.13 și altele, la solicitarea MADR;
 • realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sistemele de calitate naţionale şi europene;
 • elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
 • realizează documentaţia necesară pentru desfăşurarea cursurilor precum şi a examenelor de evaluare;
 • răspunde de gestionarea certificatelor de absolvire/calificare şi de evidenţa acestora;
 • asigură transmiterea informaţiilor de la furnizorii de specialitate către producătorii agricoli din raza teritorială în care acţionează (institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, instituţii cu atribuţii în elaborarea şi/sau implementarea politicilor agricole, unităţi de învăţământ agricol, furnizori de imput-uri etc.);
 • realizează diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare ADER, finanţate de MADR prin planul sectorial, prin acţiuni specifice consultanţei;
 • colaborează cu unităţile de cercetare în vederea armonizării obiectivelor şi temelor de cercetare-dezvoltare, cu cerinţele fermelor mici si mijlocii orientate spre piaţă;
 • asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
 • ține evidența beneficiarilor programelor de formare și întocmește rapoarte de activitate, în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;
 • identifică potențiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;
 • elaborează programul anual de măsuri privind activitățile de promovare și elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri europene și naționale, inclusiv pentru zona montană;
 • realizează activități de informare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de accesare a măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020, a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură;
 • informează persoanele interesate asupra oportunităților și responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare europeană și națională, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru accesarea fondurilor alocate, implementare a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori;
 • elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obținerea de finanțare prin măsurile PNDR;
 • realizează activități de consiliere și asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri și a proiectelor de accesare a fondurilor europene și naționale, inclusiv pentru fermierii din zona montană;
 • realizează activități de consiliere și asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăți pentru proiectele aflate în perioada de finanțare;
 • realizează activități de monitorizare a proiectelor aflate în perioada de implementare până la finalizarea acestora;
 • ține evidența beneficiarilor și potențialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte;
 • întocmește rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;
 • asigură legătura permanentă cu Agențiile de plăți (AFIR si APIA);
 • întocmește și elaborează documentații tehnice și statistice pentru credite bancare;
 • elaborează documentația necesară și întocmește proiecte de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare;
 • elaborează, multiplică și distribuie gratuit materiale informative de specialitate cu informații utile în domeniu;
 • alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene/direcției pentru agricultură a municipiului București.

Arhiva

Webmail

Browser recomandat