Lista persoanlor din conducere si agenda de lucru a acestora.##

Director Executiv

– Dr. Ing. Florea Cosmin Nicolae

Directorul Executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Buzău are următoarele atribuţii principale:

 • asigură funcţionalitatea instituţiei publice subordonate, prin preluarea şi transmiterea către acestea a deciziilor ministerului şi, prin urmărirea aplicării operative şi cu maximă eficienţă a acestor decizii, în domeniul de activitate;
 • aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorului terţiar din subordine, finanţat integral din venituri proprii;
 • aprobă structura organizatorică și statul de funcții ale Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice;
 • numește, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice;
 • angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 • asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
 • organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 • organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
 • organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
 • aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;
 • colaborează cu conducătorii celorlalte direcţii, direcţii generale şi organe de specialitate din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;
 • coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;
 • asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele fenomene naturale cu urmări negative asupra culturilor agricole şi efectivelor de animale;
 • coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica agricola, compartimentul implementare a politicilor in industria alimentara si de promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ si relatii publice.

Director Executiv Adjunct

– Diaconita Cornel

Directorul Executiv Adjunct al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Buzău are următoarele atribuţii principale:

 • ;
 • ;
 • .

Arhiva

Webmail

Browser recomandat