Compartimentul implementarea politicilor si strategiilor din industria alimentara si de elaborare a schemelor de calitate.##

Compartimentul implementarea politicilor si strategiilor din industria alimentara si de elaborare a schemelor de calitate##

– ing. Stan Daniela Cristina
– ing. Negoita Elena Alexandra
– dr. Toader Cristinel

Atribuţii:

 • primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini însoţit de opis, cerere de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de indentitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, în conformitate cu art.7 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor ordinului de mai sus şi comunică în scris solicitantului, în maxim 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, conform art.7 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise, în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • întocmeşte procesul verbal de constatare privind realitatea datelor înscrise în documentaţie;
 • menţionează în procesul – verbal, dacă este cazul, situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în R.N.P.T., în conformitate cu art.7 alin. (6), din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuții în domeniul industriei alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dosarul pentru înscrierea în R.N.P.T. însoţit de procesul-verbal de constatare, în conformitate cu art.7 alin. (7) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 • primeşte de la operatorul economic care doreşte să se înscrie în RNRC, întreaga documentaţie, în conformitate cu art.5 , alin. 1, de la lit. a) la i), din ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 • verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului eventuale neconformităţi, conform art.5, alin. 2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 • verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în documentele depuse de operatorii economici interesaţi, în conformitate cu cele dispuse prin art. 5, alin. 4 din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 • întocmeşte procesul-verbal de constatare la faţa locului, prevăzut în anexa 2, prin care se certifică faptul că informaţiile din documentele prezentate de către solicitant, corespund cu realitatea din teren, ocazie cu care aceştia vor preleva şi sigila o probă din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, în vederea verificării conformităţii, conform art.5, alin. 5) din ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 • înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentare, din cadrul MADR, “Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform anexei 3 din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, însoțită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordin, procesul-verbal semnat de către reprezentantul DAJ şi a mun. Bucureşti şi de către solicitant, precum și raportul de încercare al probei analizate, potrivit prevederilor conform art. 5, alin. 7) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de către directorul executiv sau primite de la direcţiile de specialitate din cadrul MADR, respectiv acele atribuţii care au în vedere acte normative în vigoare, conform competenţelor;
 • participă la implementarea programului de promovare a legislaţiei comunitare şi naţionale, privind dezvoltarea sectorului de industrie alimentară, a produselor agricole şi alimentare pentru sistemele de calitate comunitare şi naţionale (DOP, IGP, STG şi produse tradiţionale, reţete consacrate, produs montan);
 • participă la elaborarea/actualizarea/diseminarea materialelor de informare pentru fermieri/ membrii asociațiilor (ghiduri, broşuri, pliante etc.) privind măsurile de implementare a sistemelor de calitate pentru dezvoltare rurală.

Arhiva

Webmail

Browser recomandat