Compartimentul implementarea politicilor si strategiilor in agricultura.##

Compartimentul implementarea politicilor si strategiilor in agricultura##

– ing. Lupu Tatiana
– ing. Tudorache Mirela
– ing. Soaita Nicolita
– ing. Enescu Traian
– – Teodorescu Anisoara
– – Caloian Eugeniu

Atribuţii:

 • participă în cadrul Comitetelor locale/județene pentru situații de urgență la întocmirea proceselor – verbale de constatare a pagubelor produse de fenomene meteorologice nefavorabile, monitorizează suprafeţele și transmit situațiile centralizatoare la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MADR;
 • autorizează și monitorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole în urma verificării la faţa locului a condițiilor tehnice, conform Ordinului nr.222/2006 și OUG nr.12/2006;
 • organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia în cadrul Programului anual de evaluare a calităţii grânelor, dupa aprobarea de către MADR;
 • eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie și comunică situaţia centralizatoare a autorizaţiilor emise pentru anul în curs, direcţiei de specialitate din cadrul MADR şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la termenul stabilit conform HG nr.1915/2006;
 • înregistrează contractele de cultură pentru tutun, participă la livrarea tutunului cultivat pe raza teritorială a DAJ, vizează declaraţia de livrare și transmit situațiile centralizatoare ale acestora la direcția de specialitate din cadrul MADR, conform cu Legea nr.236/2003, Ordinul nr.74/2012 și Ordinul nr.619/2015;
 • înregistrarea contractelor încheiate între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, şi comercianţi şi/sau procesatori, monitorizarea suprafețelor pe specii, a livrărilor și transmiterea situațiilor centralizatoare la direcția de specialitate din cadrul MADR, conform Legii nr.491/2003 ;
 • primește și verifică, inclusiv la fața locului, conformitatea documentelor depuse de către persoanele juridice pentru acordarea recunoașterii ca grup/organizație de producători pentru sectorul agricol, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;
 • îndeplinesc procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere și funcționare de către grupurile și organizaţiile de producători pentru comercializarea produselor agricole, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;
 • înregistrează contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr încheiate între fabrica procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de zahăr, avizează contractele, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condiţiile agrotehnice de cultivare conform legislaţiei în vigoare;
 • transmite direcţiei de specialitate din cadrul MADR, lista contractelor de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, încheiate între cultivatori şi fabrica procesatoare, avizate de DAJ;
 • asigură îndeplinirea procedurii de acordare a avizului de recunoaştere/respingere în cazul organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, după caz, de revocare a avizului de recunoaştere preliminară în cazul grupurilor de producători recunoscute preliminar din sectorul fructe şi legume, inclusiv procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere, conform legislaţiei în vigoare, conform Ordinului nr.694/2008;
 • primeşte cererile, întocmeşte procesele verbale de constatare şi emitere a autorizaţiilor de plantare, defrişare ori de tăiere pentru pomi fructiferi, conform Legii nr.348/2003;
 • primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declarațiile de defrişare a parcelelor de viță-de-vie din R.P.V., cererile de plantare/replantare a viţei de vie și de înscriere în R.P.V., cererile de acordare a autorizației de replantare a viţei-de-vie şi eliberează autorizațiile de replantare a viţei-de- vie cu struguri pentru vin;
 • primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) cererile pentru modificarea autorizației de replantare/ autorizației de replantare provenită din conversie, în cazurile excepționale în care este permis transferul autorizațiilor de replantare, cererile de modificare a datelor parcelelor viticole înregistrate în R.P.V. și eliberează rectificarea la autorizația de replantare/autorizația de replantare provenită din conversie;
 • primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declaraţiile de recoltă, declaraţiile de stocuri şi declaraţiile de producție a strugurilor de vin, cererile de conversie a drepturilor individuale de replantare și eliberează autorizațiile de replantare a viței-de-vie cu struguri pentru vin provenite din conversie;
 • primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declarațiile de defrişare ulterioară a parcelelor de viță-de-vie cu struguri pentru vin, cererile pentru emiterea autorizației de replantare anticipată și eliberează autorizația pentru replantare anticipată a viței-de-vie cu struguri pentru vin;
 • marchează cu abandon în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) parcelele plantate cu viță-de-vie cu struguri pentru vin pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o perioadă de 3 ani, în baza proceselor-verbale de constatare în teren elaborate de o comisie alcătuită din consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în care este situată plantaţia;
 • eliberează carnetele de viticultor;
 • primeşte, verifică şi aprobă/respinge planurile individuale de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole;
 • completează şi transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului viti-vinicol;
 • colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin din cadrul Programului Național de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018;
 • desfășoară activități de informare privind măsurile de sprijin cu fonduri UE și de la bugetul național acordat promovării produselor agroalimentare și a vinurilor de calitate;
 • analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile de cultivare a acestora;
 • întocmeşte situaţia centralizatoare a autorizaţiilor de cultivare a plantelor modificate genetic, pe care o transmite la MADR, până la data de 1 iunie pentru cultura principală şi până la 15 iulie pentru cultura dublă a fiecărui an;
 • întocmeşte Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic;
 • întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 15 iunie, pentru cultura principală, şi până la 1 august, pentru cultura dublă a fiecărui an;
 • întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 1 decembrie a fiecărui an;
 • participă la informarea cultivatorilor privind legislaţia în domeniul OMG;
 • înregistrează şi avizează fișele de înscriere în agricultura ecologică ale operatorilor, producători, procesatori, comercianți, importatori, unități de producție pentru acvacultură, colectori floră spontană, în conformitate cu Ordinul nr. 1253/2013;
 • înregistrează furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică, conform Ordinului nr.900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor, în sectorul agricultură ecologică;
 • transmit în format electronic la direcția de specialitate din cadrul MADR, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 la Ordinul MADR nr.1253/2013;
 • analizează documentaţia şi emite certificatele de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri sau, după caz, solicită informaţii suplimentare şi apoi emite certificatele de origine/decizia de respingere a cererii;
 • ţin evidenţa certificatelor de origine și întocmesc situaţia centralizatoare, în luna precedentă şi o transmit MADR;
 • anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producţiile de culturi energetice sau cantităţile de deşeuri;
 • transmit MADR şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, copii ale deciziilor de anulare în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;
 • elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor cu privire la normele de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat, în colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului, sanitar-veterinare și fitosanitare;
 • elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la Codul de bune practici agricole şi Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului;
 • participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;
 • propun prețurile medii ale produselor agricole pe care le transmit consiliilor judeţene şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit art. 84 alin.(5) din Legea nr.227 – Codul fiscal;
 • propun normele de venit pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pe care le transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, potrivit art. 106 alin (3) din Legea nr.227 – Codul fiscal;
 • participă in comisia numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor inregistate de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale,potrivit art. 106 alin (6) din Legea nr.227-Codul fiscal;
 • verifică documentaţia, emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, întocmeşte, actualizează și transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor;
 • întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR;
 • întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;
 • urmărește aplicarea dispozițiilor legale în domeniul de activitate al Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice și centralizează datele din sistemul județean de monitorizare;
 • întocmește şi înaintează către MADR pentru aprobare, note anuale de fundamentare privind realizarea/reactualizarea şi finanţarea sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;
 • încheie contracte pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizării și reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură cu Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice, pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare;
 • recepționează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor;
 • sprijină Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice pentru asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări, precum şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul de activitate, potrivit art. 6 din HG 751/2010;
 • urmărește întocmirea planului de fertilizare precum şi stabilirrea măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale, potrivit HG nr. 78/2015;
 • verifică şi înaintează spre avizare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, documentaţia întocmită în vederea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;
 • aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;
 • eliberează avizul comun de redare/reintroducere a terenurilor în circuitul agricol împreună cu oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • centralizează, monitorizează, şi transmite Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, datele privind scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan;
 • avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol conform art. 77 din Legea nr. 18/1991;
 • monitorizează depozitarea şi folosirea stratului de sol fertil decopertat de către titular, precum şi gestionează evidenţa depozitării şi folosirii stratului de sol fertil decopertat;
 • verifică documentaţiile întocmite în vederea eliberării avizului prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ şi solicită eliberarea acestuia Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • asigură, prin personalul numit prin decizie a directorului executiv, implementarea legislației privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, sens în care înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării în vederea înstrăinării terenurilor agricole;
 • înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute de legislația în domeniu, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;
 • emit avizul final/avizul negativ și îl transmite/înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens, precum și în copie la primăria la care a fost înregistrată oferta de vânzare;
 • transmit avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire;
 • transmit avizul negativ biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în original, în vederea notării acestuia în cartea funciară;
 • publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului, respectiv avizele finale/avizele negative emise de structura teritorială;
 • înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, precum și baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel judeţean în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;
 • asigură schimbul de informaţii privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară și transmit săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;
 • desemnează în consiliile de filială ale ANIF un specialist în îmbunătăţiri funciare recunoscut pe plan local;
 • omunică către OROIF lista membrilor consiliului de filială, aleşi de către beneficiarii serviciilor de îmbunătăţiri funciare întruniţi în Adunarea constitutivă, inclusiv numele preşedintelui, avizată de către directorul executiv;
 • solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, inclusiv cu privire la cea care le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta;
 • rapoartele prevăzute la lit. de mai sus vor fi transmise la OROIF din cadrul MADR până cel mai târziu în cea de a zecea zi lucrătoare de la sfârşitul perioadei raportate;
 • colaborează pe probleme tehnice cu Agenţia Naţională de ÎmbunătăţiriFunciare şi cu filialele/unităţile de administrare ale acesteia;
 • solicită asistenţă tehnică din partea filialei/unităţii de administrare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
 • acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind aplicarea actelor normative specifice;
 • solicită OROIF din cadrul MADR formularea unor soluții unitare la nivel național privind rezolvarea diferitelor situații concrete apărute pe parcursul constituirii OIF;
 • acordă asistenţă tehnică OIF sau FOIF pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;
 • verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind modificarea sau completarea statutului şi actului constitutiv ale OIF sau FOIF şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR;
 • referatul prevăzut la lit. de mai sus va fi transmis la OROIF din cadrul MADR în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării acestuia şi, dacă este cazul, în acelaşi termen, conducerea direcţiei va sesiza organele locale de cercetare penală pentru a verifica dacă aspectele constatate pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 • pentru reorganizarea AUAI în OIF, specialiştii OROIF vor verifica modul în care au fost respectate procedurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea, autorizarea şi înregistrarea OIF şi de normele subsecvente;
 • furnizează date şi informaţii necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră-sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • furnizează date şi informaţii în vederea estimării emisiilor şi absorbţiilor gazelor cu efect de seră generate de gestionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor;
 • asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
 • elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
 • raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul implementării Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
 • execută şi alte atribuţii dispuse de către conducerea direcţiei și MADR, cu respectarea legislației în vigoare.

Arhiva

Webmail

Browser recomandat